H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2007

Hotărâre adoptată - Nr. 227 / 31.10.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 227

din data: 31.10.2007
privind majorarea Patrimoniului public de interes judeţean, dat în concesiune la S.C. Compania de Apa Arad S.A. cu valoarea investiţiei „ Alimentarea cu apă a localităţii CRUCENI, COMUNA ªAGU JUDEȚUL ARAD", şi valoarea bunurilor recepţionate şi puse în funcţiune în luna septembrie 2007


Având în vedere,
-referatul nr. 9043/03.10.2007 al Direcţiei Tehnice - Investiţii. privind trecerea în proprietatea publică a judeţului Arad a sistemului de alimentare cu apă a localităţii Cruceni, comuna ªagu şi, concesionarea bunurilor şi serviciului de exploatare la S.C. Compania de Apă Arad S.A.;
-referatul nr. 9749/23.10.2007 al Direcţiei Tehnică - Investiţii privind majorarea patrimoniului public de interes judeţean dat în concesiune la S.C. Compania de Apă Arad SA, ca urmare a achiziţionării şi punerii în funcţiune a unor bunuri în luna septembrie 2007;
-Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 86/30.06.2006 privind delegarea directă a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare operatorului regional S.C. Compania de Apă Arad SA;
-Prevederile cap. IV alin 12 din Convenţia nr. M.T.C.T. 636/13.05.2005 şi nr. C.J.A. 3436/07.06.2005 cu privire la atribuţiile şi responsabilităţile Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi ale Consiliului Judeţean Arad privind realizarea Programului Guvernamental de alimentare cu apă la sate şi locuinţe sociale, aprobat prin H.G. nr. 687/1997 şi H.G. nr. 1036/2004;
-H.G. nr. 687/1997 privind contractarea şi garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor Programe Guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuinţe sociale, refacerea şi dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităţilor rurale, cu modificările intervenite prin H.G. nr. 953/1998, H.G. nr. 888/1999 şi H.G. nr. 1036/2004;
-Procesul Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor (nr. 800/RI/27.06.2007 - M.D.L.P.L. şi nr. 5826/27.06.2007 - C.J.A.);
-Procesul Verbal de Predare - Primire a obiectului de investiţie "Alimentarea cu apă a localităţii Cruceni, comuna ªagu, jud. Arad", (nr. 862/Ri/17.07.2007 - M.D.L.P.L. şi nr. 6707/23.07.2007 - C.J.A.), încheiat între M.D.L.P.L. şi Consiliul Judeţean Arad;
-Prevederile art. 3, punctul 2. din Contractul de delegare de Gestiune prin Concesiune a Serviciului de Alimentare cu Apă şi Canal nr. 5304/03.07.2006;
-Prevederile art. 6 alin (1) din Legea nr. 82 /1991 a contabilităţii republicat;
-Prevederile art. 123 alin. (1) din Legea 215/2001 administraţiei publice locale republicată;
-Prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia actualizat;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă preluarea în domeniul public al judeţului Arad a bunurilor rezultate ca urmare a finalizării investiţiei "Alimentarea cu apă a localităţii Cruceni, comuna ªagu, jud. Arad", în valoare totală de 2.861.780,00 lei, cuprinsă în Anexa nr. 1 la hotărâre.
Art.2.Se acceptă donaţiile constând din branşamente de apă şi racorduri la canal, realizate de persoanele fizice şi juridice în luna septembrie 2007 pe domeniul public de interes judeţean în valoare totală de 46395,23 lei, cuprinse în Anexa nr. 2 la hotărâre.
Art.3. Se declară bunuri de interes judeţean, bunurile menţionate la Art. 1 şi Art. 2.
Art.4.Se aprobă majorarea patrimoniului public de interes judeţean cu valoarea bumurilor menţionate la Art. 3 în sumă totală de 2908175,23 lei şi concesionarea acestora la S.C. Compania de Apă Arad S.A.
Art.5. Preţurile şi/sau tarifele pentru furnizarea serviciului de apă şi/sau canal vor fi cele practicate de S.C. Compania de apă Arad S.A. ca operator regional.
Art.6.Se complectează prin act adiţional Contractul de Delegare de Gestiune prin Concesiune nr. 5304/03.07.2006, încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi S.C. Compania de Apă Arad S.A. după cum urmează:
1.La Anexa nr. 1 "Lista localităţilor pe al căror teritoriu administrativ sunt situate sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare" se introduce la poziţia 10 Vinga, poziţia 10.1 - Apă localitatea Cruceni, comuna ªagu, judeţul Arad.
2.La Anexa nr. 6 "Inventarul bunurilor" din Contractul de Delegare de Gestiune prin Concesiune nr. 5304/03.07.2006, respectiv Anexa nr. 2c la Hotărârea C.J.A. nr. 86/30.06.2006 cu suma de 2.908175,23 lei, corespunzătoare bunurilor menţionate la Art.1 şi Art. 2.
Art.7. Situaţia valorică a patrimoniului public de interes judeţean concesionat la S.C. Compania de Apă Arad S.A. la data de 30.09.2007 este prezentată în Anexa nr. 3 la hotărâre.
Hotărârea se comunică la:


Instituţia Prefectului
- Judeţul Arad
Consiliul local ªagu
- Judeţul Arad
Direcţia Tehnică-Investiţii
- Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat
Direcţia Economică
- Serviciul Contabilitate
S.C. Compania de Apă Arad S.A.


PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa_1.doc Descarcă
anexa_3.doc Descarcă
anexa_2.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)