H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2007

Hotărâre adoptată - Nr. 248 / 30.11.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 248

din data: 30.11.2007
privind majorarea Patrimoniului public de interes judeţean, dat în concesiune la S.C. Compania de Apă Arad S.A. cu valoarea investiţiei „ Aducţiune şi alimentare cu apă potabilă în satul Sînpaul comuna ªofronea" şi cu valoarea bunurilor recepţionate şi puse în funcţiune în luna Octombrie 2007


Având în vedere,
- referatul nr. 10936 din 23.11.2007 al Direcţiei Tehnice - Investiţii, privind majorarea patrimoniului public judeţean, dat în concesiune la S.C. "Compania de Apă Arad" S.A. cu valoarea investiţiei „Aducţiune şi alimentare cu apă potabilă în satul Sînpaul comuna ªofronea"
şi cu valoarea bunurilor recepţionate şi puse în funcţiune în luna Octombrie 2007.
-Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 86/30.06.2006 privind delegarea directă a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare operatorului regional S.C. "Compania de Apă Arad SA;
-Hotărârea nr. 86/30.06.2006 emisă de Consiliul Judeţean Arad, s-a aprobat delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, respectiv concesionarea patrimoniului public de interes judeţean aferent, către S.C. "Compania de Apă Arad" SA;
-Hotărârea nr. 57/24.11.2007 privind completarea inventarului cu bunurile din domeniul public al comunei ªofronea cu obiectivul investiţional "Aducţiune şi reţele de alimentare cu apă în localitatea Sînpaul comuna ªofronea", judeţul Arad, emisă de Consiliul Local ªofronea;
-Procesul Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1300/12.04.2007;
-Prevederile art. 3, punctul 2. din Contractul de delegare de Gestiune prin Concesiune a Serviciului de Alimentare cu Apă şi Canal nr. 5304/03.07.2006;
-Prevederile art. 6 alin (1) din Legea nr. 82 /1991 a contabilităţii republicată;
-Prevederile art. 123 alin. (1) din Legea 215/2001 administraţiei publice locale republicată;
-Prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia actualizată;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se acceptă preluarea în patrimoniul public judeţean cu titlu gratuit a bunurilor rezultate ca urmare a investiţiei "Aducţiune şi alimentare cu apă potabilă în satul Sînpaul comuna ªofronea" în sumă totală de 626.905,78 lei, propusă prin Hotărârea nr. 57/24.10.2007 de Consiliul Local ªofronea, cuprinse în Anexa nr. 1 la hotărâre.
Art.2.Se acceptă donaţiile constând din branşamente de apă şi racorduri la canal, realizate de persoanele fizice şi juridice în luna Octombrie 2007 pe domeniul public de interes judeţean în valoare totală de 123.552,00 lei, cuprinse în Anexa nr. 2 la hotărâre.
Art.3.Se declară bunuri de interes judeţean, bunurile menţionate la Art. 1 şi Art. 2 în sumă totală de 750.457,78 lei.
Art.4.Se aprobă majorarea patrimoniului public de interes judeţean cu valoarea bumurilor menţionate la Art. 3 în sumă totală de 750.457,78 lei şi concesionarea acestora la S.C. Compania de Apă Arad S.A.
Art. 5.Preţurile şi/sau tarifele pentru furnizarea serviciului de apă şi/sau canal vor fi cele practicate de S.C. "Compania de Apă Arad" S.A. ca operator regional.
Art. 6.Se complectează prin act adiţional Contractul de Delegare de Gestiune prin Concesiune nr. 5304/03.07.2006, încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi S.C. "Compania de Apă Arad" S.A. după cum urmează:
La Anexa nr. 1 "Lista localităţilor pe al căror teritoriu administrativ sunt situate sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare" se introduce la poziţia 1 Arad, poziţie nouă - Apă localitatea Sînpaul, comuna ªofronea, judeţul Arad.
La Anexa nr. 6 "Inventarul bunurilor" din Contractul de Delegare de Gestiune prin Concesiune nr. 5304/03.07.2006, respectiv Anexa nr. 2c la Hotărârea C.J.A. nr. 86/30.06.2006 cu suma de 2.908.175,23 lei, corespunzătoare bunurilor menţionate la Art. 1 şi Art. 2.
Art.7. Situaţia valorică a patrimoniului public de interes judeţean concesionat la S.C. "Compania de Apă Arad" S.A. la data de 31.10.2007 este prezentată în Anexa nr. 3 la hotărâre.
Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului-Judeţul Arad
-Consiliul local ªagu-Judeţul Arad
-Direcţia Tehnică-Investiţii-Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat
-Direcţia Economică-Serviciul Contabilitate
-S.C.Compania de Apă Arad" S.A.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa_1.doc Descarcă
anexa_3.doc Descarcă
anexa_2.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)