H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2007

Hotărâre adoptată - Nr. 255 / 30.11.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 255

din data: 30.11.2007
privind aprobarea finanţării cu cel puţin 10% a implementării proiectului şi susţinerea activităţii pe o perioadă de 3 ani după finalizarea implementării proiectului "Serviciu pentru adolescenţi şi tineri cu dificultăţi de adaptare şi integrare familială şi socială"


Având în vedere,
- referatul nr.10624/15.11.2007 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad prin care se propune finanţarea proiectului "Serviciu pentru adolescenţi şi tineri cu dificultăţi de adaptare şi integrare familială şi socială"şi susţinerea activităţii acestuia pe o perioadă de trei ani de zile de la finalizarea implementării;
-Strategia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad;
-Programul PHARE 2004-2006, Coeziune Economică şi Socială - servicii sociale;
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.În vederea implementării proiectului "Serviciu pentru adolescenţi şi tineri cu dificultăţi de adaptare şi integrare familială şi socială" din cadrul Programului PHARE 2004-2006, Coeziune Economică şi Socială - servicii sociale, se aprobă finanţarea cu cel puţin 10% a acestui proiect.
Art.2.Se susţine activitatea centrului/serviciului pe o perioadă de 3 ani de zile de la data finalizării implementării.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad şi Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat_.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot