H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2007

Hotărâre adoptată - Nr. 254 / 30.11.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 254

din data: 30.11.2007
privind mandatarea reprezentantului Consiliului Judeţean Arad în A.G.A. la S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, pentru şedinţa din luna decembrie 2007


Având în vedere,
-referatul nr. 10699/21.11.2007 al Direcţiei Tehnice - Investiţii, Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat, privind mandatarea specială a reprezentantului Consiliului Judeţean Arad în A.G.A. la S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad pentru şedinţa din luna decembrie a.c.;
-Prevederile art. 43 alin. (2), (4) şi art. 113 alin. (d) din Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 republicată, privind societăţile comerciale;
-Prevederile Contractului de Reprezentare nr. 3156/09.08.2007;
-Solicitarea nr. 11.174/16.11.2007 a Companiei de Transport Public S.A. Arad privind mandatarea specială a reprezentantului Judeţului Arad în A.G.A.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic. Se mandatează Dl. ªipoş Gyorgy - consilier judeţean, reprezentant al Consiliului Judeţean Arad în A.G.A. la S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, să voteze favorabil la şedinţa din luna decembrie 2007 cele 3 puncte din ordinea de zi a Adunării Generale a Acţionarilor respectiv:
1. Prelungirea duratelor de funcţionare/modificarea adreselor diverselor puncte de lucru din judeţ, în scopul actualizării datelor din evidenţa O.R.C. Arad;
2. Clarificarea aportului comunei Săvîrşin la capitalul social al C.T.P. prin înlocuirea aportului în natură (teren revendicat) cu un altul, sau cu numerar echivalent, în funcţie de hotărârea Consiliului Local Săvârşin din luna noiembrie a.c.;
3. Modificarea actului constitutiv al C.T.P. în sensul încheierii unui contract de mandat cu directorul general al societăţii, având în vedere prevederile art. V din O.U.G. nr. 82 / 28.06.2007.
Prezenta se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-D-lui consilier judeţean ªipoş Gyorgy - reprezentantul C.J.A. în A.G.A. la S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad;
-S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad.PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot