H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2007

Hotărâre adoptată - Nr. 258 / 30.11.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 258

din data: 30.11.2007
privind aprobarea Avizului tehnic nr. 46/20.11.2007 aferent Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe P+1 şi împrejmuire, localitatea Sânleani, comuna Livada" şi Regulamentului Local de Urbanism aferent (proiect nr. 8/2006, elaborat de Pro Urban S.R.L.)


Având în vedere,
- avizul tehnic favorabil nr. 46/20.11.2007 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism acordat documentaţiei P.U.Z. „Locuinţe P+1 şi împrejmuire, localitatea Sânleani, comuna Livada", şi R.L.U. aferent;
- referatul Arhitectului şef nr. 10559/20.11.2007 privind avizarea documentaţiei P.U.Z. „Locuinţe P+1 şi împrejmuire, localitatea Sânleani, comuna Livada", şi R.L.U. aferent;
-prevederile art. 37 aliniatul (5) al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă avizul tehnic nr. 46/20.11.2007, anexă la prezenta.
Art.2. Planul Urbanistic Zonal „Locuinţe P+1 şi împrejmuire, localitatea Sânleani, comuna Livada" şi Regulamentul Local de Urbanism aferent, se va aproba de către Consiliul Local Livada.
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Arad şi se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad,
-Arhitectului ªef al judeţului,
-Beneficiar: S.C. „Creative Building" S.R.L. Arad
-Proiectant P.U.Z.: Pro Urban S.R.L.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot