H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2007

Hotărâre adoptată - Nr. 261 / 30.11.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 261

din data: 30.11.2007
privind aprobarea rectificării Programului de Investiţii pe anul 2007 pe domeniul public judeţean concesionat Companiei de Apă Arad SA, care se realizează din fonduri IID


Având în vedere,
- referatul nr. 12169 din 22.11.2007 al Direcţiei Tehnice, Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Arad şi al Companiei de Apă Arad SA;
- Ordonanţa de Urgenţă nr.198/22.12.2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;
- Contractul de împrumut 894/2001 semnat la 12.12.2001 între Compania de Apă Arad SA şi BERD Londra şi Amendamentul nr.3.
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă rectificarea Programul de Investiţii pe anul 2007 pe domeniul public judeţean concesionat Companiei de Apă Arad SA, care se realizează din fonduri IID conform Anexelor 1, 1a, 1b.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Consiliul de Administraţie al Companiei de Apă Arad SA şi Direcţia Generală Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
-Compania de Apă Arad SA;
-Direcţiei Generale Economice din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Rectificare_Plan_investitii.xls Descarcă
Referat_.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot