H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2007

Hotărâre adoptată - Nr. 257 / 30.11.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 257

din data: 30.11.2007
privind aprobarea Avizului tehnic nr. 47/20.11.2007 aferent Planului Urbanistic General al comunei ªimand şi Regulamentului Local de Urbanism aferent, proiect nr. 32086 elaborat de S.C. "Proiect Arad" SA.


Având în vedere,
-avizul tehnic favorabil nr. 47/20.11.2007 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism acordat Planului Urbanistic General al comunei ªimand şi Regulamentului Local de Urbanism aferent;
-referatul Arhitectului şef nr. 10106/20.11.2007 privind avizarea documentaţiei de urbanism P.U.G. comuna ªimand şi R.L.U. aferent;
-prevederile art. 37 aliniatul (5) al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă Avizul tehnic nr.47/20.11.2007, anexă la prezenta.
Art.2.Planul Urbanistic General al comunei ªimand şi Regulamentul Local de Urbanism aferent, se va aproba de către Consiliul Local ªimand.
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Arad şi se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad
-Arhitectul ªef al Judeţului
-Beneficiar: Primăria Comunei ªimand,
-Proiectant: S.C. "Proiect Arad" SA.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot