H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2007

Hotărâre adoptată - Nr. 253 / 30.11.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 253

din data: 30.11.2007
privind aprobarea fişelor de evaluare a posturilor şi modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Arad


Având în vedere,
-nr.10915 din 23.11.2007 al Biroului Gestiune Resurse Umane, prin care se propune aprobarea fişelor de evaluare a posturilor şi modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Arad;
- prevederile O.M.F.P nr.1917/2005, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;
-prevederile Ordinului nr. 697/2007 privind aprobarea Normelor de acordare a ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui şi a anumitor produse lactate în instituţiile şcolare;
-prevederile art. 91 alin (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor publici, republicată;
-prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, republicată;
-prevederile Ordinului nr. 534 din /2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general;
-prevederile H.G.nr. 521/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea lucrărilor de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar şi de constituire a băncilor de date urbane;
-prevederile H.G. nr. 818/2006 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 521/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea lucrărilor de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar şi de constituire a băncilor de date urbane;
-Avizul favorabil nr.1053235/19.11.2007 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti;
-prevederile art.91 alin.(2) lit.c şi ale art. 104 alin.(2) lit.a din Legea nr.215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic.Se aprobă fişele de evaluare a posturilor, organigrama şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Arad, conform Anexelor nr. 1,2 şi 3.
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad.
Prezenta se comunică prin personalul din cadrul Compartimentului Logistică şi Redactare Monitoare Oficiale al Direcţiei Administraţie Publică.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
organigrama.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)