H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2007

Hotărâre adoptată - Nr. 239 / 30.11.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 239

din data: 30.11.2007
privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judetean Arad pe anul 2007


Având în vedere,
-referatul nr.10991/26.11.2007al Direcţiei Economice privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Arad;
-OUG 134/22.11.2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007;
-Adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Arad privind suplimentarea cotei defalcate din impozitul pe venit de 22% a bugetului propriu al Consiliului Judeţean Arad;
-prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486 / 27.12.2006;
-prevederile Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale;
-prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor nr.1917 ,, Norme metodologice de organizare şi conducere a instituţiilor publice";
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 conform anexei 1 la prezenta hotărâre.
Art.2.Se aprobă rectificarea bugetului propriu de venituri al Consiliului Judeţean Arad pe anul 2007 conform anexei 2 la prezenta hotărâre.
Art.3.Se aprobă rectificarea bugetului centralizat al instituţiilor publice si activităţilor finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2007 conform formularului 141.02.01.
Art.4.Se aprobă viramentele de credite bugetare între titlurile de cheltuieli , articole şi paragrafe în cadrul programului aprobat pe anul 2007 al unităţilor subordonate.
Art.5.Se aprobă modificarea listei cheltuielilor de capital conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
Art.6.Se aprobă modificarea programului cheltuielilor de capital între obiectivele de investiţii ale Administraţiei de Drumuri şi Poduri a Judeţului Arad şi ale activităţii proprii a Consiliului Judeţean Arad în conformitate cu Dispoziţia preşedintelui nr.379/24.10.2007.
Art.7.Serviciul Buget - Venituri din cadrul Direcţiei Economice al Consiliului Judeţean Arad va asigura comunicarea către unităţile subordonate a programului aprobat prin prezenta hotărâre .
Prezenta hotărâre se comunică la :
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad ;
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad ;
-Trezoreria Municipiului Arad ;
-Serviciul Buget - Venituri al Consiliului Judeţean Arad .

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Anexa_1-venituri+cheltuieli.xls Descarcă
Anexa_2.xls Descarcă
ANEXA_3_Lista_investitii_Noiembrie_2007 Descarcă
REFERAT_CJA_buget_propriu_NOV.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 1 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)