H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2007

Hotărâre adoptată - Nr. 266 / 13.12.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 266

din data: 13.12.2007
privind restituirea în natură a imobilului situat în Arad, str. Capitan Ignat nr. 9 şi teren intravilan str. Gh. Doja nr. 121


Având în vedere,
-cererea de restituire în natură a imobilului situat în Arad, str. Căpitan Ignat nr. 9 şi teren intravilan str. Gh. Doja nr. 121, formulată de Stiaszny Carol, Babuţău Florica, ªchiopu Andrei, ªchiopu Valeriu;
- referatul nr. 9921 din 29.10.2007 al Biroului Juridic -Contencios privind restituirea în natură a imobilului situat în Arad, str. Căpitan Ignat nr. 9 şi teren intravilan str. Gh. Doja nr. 121;
-copia extras CF Arad nr. 6602;
-Certificat de calitate de moştenitor nr. 65/2002 şi Certificat de legatar nr. 252/2003, din care rezultă calitatea de moştenitor a solicitanţilor;
-anexa nr. 1 la HG nr. 976/2002 din care rezultă că în prezent, imobilul este proprietatea publică a judeţului Arad;
-prevederile art. 10 alin. 2 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
-prevederile art. 1, art. 16, alin (1), coroborat cu anexa 2 lit. (a) pct. 1 din Legea 10/2001 modificată privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Arad a imobilului situat în Arad, str. Căpitan Ignat nr. 9, evidenţiat în CF nr. 6602 nr. top 2330/b şi teren intravilan situat în Arad, str. Gh. Doja nr. 121, înscris în CF nr. 6602 nr. top 2330/a/2.
Art.2.Se restituie în natură imobilul menţionat la art. 1, în cote indivize de 1/4 parte pentru fiecare solicitant, respectiv Stiaszny Carol, Babutau Florica, Schiopu Andrei şi Schiopu Valeriu, în calitate de moştenitori ai foştilor proprietari.
Art. 3.Restituirea în natură şi semnarea procesului verbal de predare-primire a imobilului, se va face după achitarea de către beneficiarii restituirii, a investiţiilor făcute după preluarea imobilelor în proprietatea statului şi admistrarea ªcolii Ajutătoare Arad în sumă totală de 26.260 lei.
Art.4. În conformitate cu prevederile art. 16 alin (1), coroborat cu anexa 2 lit. a pct. 1 din Legea nr. 10/2001 modificată prin Legea nr 247/2005, proprietarii imobilului sunt obligaţi să menţină afectaţiunea de instituţia de învăţământ pentru o perioada de 5 ani de la data restituirii.
Prezenta se comunică la:
-Instituţia Prefectului -Judeţul Arad,
-d-lui Stiaszny Carol,
-d-nei Babuţău Florica,
-d-lui ªchiopu Andrei,
-d-lui ªchiopu Valeriu.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot