H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2007

Hotărâre adoptată - Nr. 275 / 21.12.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 275

din data: 21.12.2007
privind majorarea Patrimoniului public de interes judeţean, dat în concesiune la S.C. „Compania de Apă Arad" S.A. cu valoarea bunurilor achiziţionate, recepţionate şi puse în funcţiune în luna Noiembrie 2007


Având în vedere,
-referatul nr. 12035 din 20.12.2007al Direcţiei Tehnice - Investiţii privind majorarea Patrimoniului public de interes judeţean, dat în concesiune la S.C. „Compania de Apă Arad" S.A. cu valoarea bunurilor achiziţionate, recepţionate şi puse în funcţiune în luna Noiembrie 2007
-Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 86/30.06.2006 privind delegarea directă a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare operatorului regional S.C. „Compania de Apă Arad" S.A;
-Prevederile art. 3, punctul 2. din Contractul de delegare de Gestiune prin Concesiune a Serviciului de Alimentare cu Apă şi Canal nr. 5304/03.07.2006;
-Prevederile art. 6 alin (1) din Legea nr. 82 /1991 a contabilităţii republicată;
-Prevederile art. 123 alin. (1) din Legea 215/2001 administraţiei publice locale republicată;
-Prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia actualizată;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se acceptă donaţiile în valoare totală de 149.026,33 lei constând în branşamente de apă şi racorduri la canal, realizate de persoanele fizice şi juridice, recepţionate şi puse în funcţiune de S.C. „Compania de Apă Arad" S.A în luna noiembrie 2007, cuprinse în Anexa nr. 1 la hotărâre.
Art.2.Se declară de interes judeţean, bunurile menţionate la Art. 1, precum şi mijlocul fix achiziţionat, recepţionat şi pus în funcţiune ~ electrocompresorul elicoidal marca Inghersoll - Rand model UP5-5-8-272-, în valoare de 14.127,54 lei, ca bunuri de interes judeţean.
Art.3.Se aprobă majorarea patrimoniului public de interes judeţean cu valoarea bumurilor menţionate la Art. 2 în sumă totală de 163.153,87 lei şi, concesionarea acestora la S.C. „Compania de Apă Arad" S.A.
Art.4.Se complectează prin act adiţional Contractul de Delegare de Gestiune prin Concesiune nr. 5304/03.07.2006, încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi S.C. „Compania de Apă Arad" S.A. după cum urmează.
La Anexa nr. 6 "Inventarul bunurilor" din Contractul de Delegare de Gestiune prin Concesiune nr. 5304/03.07.2006, respectiv Anexa nr. 2c la Hotărârea C.J.A. nr. 86/30.06.2006 cu suma de 163.153,87 lei, corespunzătoare bunurilor menţionate la Art. 2.
Art. 5.Situaţia valorică a patrimoniului public de interes judeţean concesionat la S.C. „Compania de Apă Arad" S.A. la data de 31.11.2007 este prezentată în Anexa nr. 2 la hotărâre.
Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţul Arad
-Direcţia Tehnică Investiţii-Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat
-Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate
-S.C. "Compania de Apă Arad" SA.


PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa_1.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)