H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2007

Hotărâre adoptată - Nr. 270 / 21.12.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 270

din data: 21.12.2007
privind aprobarea costului pentru persoană cu handicap adultă instituţionalizată


Având în vedere,
-referatul înregistrat la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad cu nr. 40883 din 18.12.2007 privind cofinanţarea activităţilor proiectului;
-Prevederile Legii nr. 448/06.12.2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
-Prevederile H.G.R. 268/14.03.2007 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art 1.Se aprobă costul mediu de întreţinere în sumă de 1996,64 lei/lună/asistat pentru persoană cu handicap adultă instituţionalizată pentru anul 2008 în conformitate cu Legea 448/06.12.2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, care va fi finanţată în totalitate de Consiliul Judeţean Arad.
Art. 2.Prezenta hotărâre va fi pusă în aplicare începând cu data de 01.01.2008 .
Art. 3.Costul mediu/ lună/asistat poate fi modificat în cursul anului 2008 în funcţie de evoluţia elementelor de costuri care intră în componenţa cheltuielilor totale.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - jud. Arad
-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.


PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa_1.1.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)