H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2007

Hotărâre adoptată - Nr. 269 / 21.12.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 269

din data: 21.12.2007
privind aprobarea costului pentru persoană vârstnică instituţionalizată


Având în vedere,
-referatul înregistrat la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad cu nr. 40884 din 18.12.2007 privind cofinanţarea activităţilor proiectului.
-Prevederile Legii nr. 281/06.07.2006 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, art. 1, alin. 3;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă costul mediu de întreţinere în valoare 1083.91 lei/asistat/lună pentru persoană vârstnică instituţionalizată pentru anul 2008 în conformitate cu Legea 281/06.07.2006 asistenţa socială a persoanelor vârstnice.
Se aprobă costul mediu lunar pentru persoana vârstnică instituţionalizată în valoare de 1906.96 lei/asistat/lună.
Art.2.Consiliile locale din a căror rază teritorială (domiciliul conform actului de identitate) provin persoanele asistate, vor participa la finanţarea acestei activităţi în procent de 50% din costul stabilit la art.1 respectiv 953,48 lei/lună/asistat şi 50% din costul stabilit respectiv 953,48 va fi finanţat de către Consiliul Judeţean Arad.
Art.3.Consiliile locale vor vira contribuţia datorată în cotă de 1/12 din contribuţia anuală, după facturarea contribuţiilor de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad în contul activităţii autofinanţate al acesteia în calitate de beneficiar, numarul RO65TREZ0215010XXX010481 deschis la Trezoreria Municipiului Arad.
Art.4.Prezenta hotărâre înlocuieşte şi completează Hotărârerea Consiliului Judeţean Arad nr.196/28.12.2006 în funcţie de modificarile intervenite.
Art.5.Prezenta Hotărâre va fi pusă în aplicare începând cu 01.01.2008.
Art.6.Costul mediu/luna/asistat poate fi modificat în cursul anului 2008 în funcţie de evoluţia elementelor de costuri care intră în componenţa cheltuielilor totale.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-Consiliile Locale: municipale, orăşeneşti şi comunale
-Alte consilii judeţene.
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
Anexa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)