H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 6 / 23.01.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 6

din data: 23.01.2008
privind nivelul pe 2008 a redevenţei, pentru bunurile care aparţin domeniului public al judeţului Arad concesionate către S.C. „Compania de Transport Public Arad" SA, S.C.„Aeroportul Arad" SA şi S.C. „Compania de Apă Arad" SA


Având în vedere,
-Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia art.16;
-Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, art.20 lit.e (administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea publică şi privată);
-Referatul Direcţiei Economice cu privire la nivelul pe 2008 a redevenţei, pentru bunurile care aparţin domeniului public al judeţului Arad concesionate către S.C. „Compania de Transport Public Arad" SA, S.C. „Aeroportul Arad" SA, şi S.C. "Compania de Apă Arad" SA.

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Nivelul redevenţei pe anul 2008 pentru bunurile din domeniul public de interes judeţean concesionate către S.C. „Aeroportul Arad" SA este de 79.660 lei.
Art.2.Nivelul redevenţei pe anul 2008 pentru bunurile din domeniul public de interes judeţean concesionate către S.C. „Compania de Transport Public Arad" SA este de 191.693 lei.
Art.3.Nivelul redevenţei pe anul 2008 pentru bunurile din domeniul public de interes judeţean concesionate către S.C. „Compania de Apă Arad" SA este de 2.160.077 lei.
Art. 4.Redevenţele nu conţin TVA.
Art. 5.Redevenţele pe anul 2008 pentru bunurile din domeniul public de interes judeţean concesionate către S.C. „Aeroportul Arad" SA ,S.C. „Compania de Transport Public Arad" SA, se vor plăti anual în patru rate egale până la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie inclusiv, în contul de venituri a CJ Arad nr. RO97TREZ02121300205XXXXX, venituri din închirieri şi concesiuni.
Art. 6. Redevenţele pe anul 2008 pentru bunurile din domeniul public de interes judeţean concesionate către SC „Compania de Apă Arad" SA, se vor plăti anual în conformitate cu termenele prevăzute, în „Contractul de delegare de gestiune prin concesiune" în contul de venituri a CJ Arad nr. RO97TREZ02121300205XXXXX, venituri din închirieri şi concesiuni.
Art.7.Pentru neachitarea la termenele stabilite a taxei de redevenţă se vor calcula dobânzi şi penalităţi de întârziere, stabilite conform legislaţiei în vigoare pentru neplata în termen a obligaţiilor către bugetul de stat.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-S.C. „Aeroportul Arad" SA
-SC „Compania de Apă Arad" SA
-S.C. „Compania de Transport Public Arad" SA
-Direcţia Economică
-Direcţia Tehnică Investiţii.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)