H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 8 / 23.01.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 8

din data: 23.01.2008
privind aprobarea cofinanţării proiectului susţinut prin Programul de Interes Naţional: "Susţinerea sistemului de servicii specializate prin finanţarea în parteneriat de proiecte destinate dezvoltării şi menţinerii unităţilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie"


Având în vedere,
-referatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad nr. 1576/16.01.2008 privind cofinanţarea activităţilor proiectului;
-Hotărârea Guvernului nr. 197/2006 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap, precum şi în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost şi persoanelor victime ale violenţei în familie şi a finanţării acestor programe, cu modificările şi complectările ulterioare, ( H.G. 1726/2006) anexele 8 şi 9;
-Ordinul 709/10.08.2007 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru selectarea şi finanţarea proiectelor din cadrul programului de interes naţional în domeniul asistenţei sociale a persoanelor victime ale violenţei în familie;
-Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Aprobă înfiinţarea Centrului de Consiliere şi Adăpost pentru Victimele Violenţei Domestice Arad.
Art.2.Aprobă organizarea adăpostului de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad - Serviciul de consiliere şi intervenţie în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat.
Art.3.Se aprobă cofinanţarea cu cel puţin 10% din valoarea totală a finanţării nerambursabile a proiectului.
Art.4. Se vor asigura costurile de funcţionare ale adăpostului pentru o perioadă de 3 ani, şi se va menţine obiectul de activitate al acestuia în sfera serviciilor sociale în următorii 2 ani.
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad şi Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat_.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)