H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 16 / 08.02.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 16

din data: 08.02.2008
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici Arad


Având în vedere,
-Nota de fundamentare a proiectului de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al R.A.Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad;
-Legea Bugetului de Stat pentru anul 2008;
-art.8 alin.(1) lit.a din O.G. nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiară şi alte dispoziţii cu caracter financiar;
-Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, actualizată;
-O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile comerciale, precum şi la regiile autonome;
-Avizul nr. 1 din 7.02.2008 al Comisiei de Dialog Social;
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008, conform anexei nr.1.
Art.2. Se aprobă programul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 după cum urmează:
Venituri totale: 3.030.000 RON
Cheltuieli totale: 2.693.670 RON
1.Cheltuieli cu personalul:1.597.680 RON
2.Cheltuieli de protocol: 30.000 RON
3.Cheltuieli de reclamă şi publicitate: 19.000RON
4.Sponsorizări: 10.000 RON
5.Tichete de masă: 70.000 RON
6.Cheltuieli cu energia şi apa: 87.650 RON
Art.3.Se aprobă programul de realizare a criteriilor de performanţă pe anul 2007 şi programul criteriilor de performanţă pentru anul 2008, conform anexei nr.2.
Art.4.Se aprobă repartizarea profitului rămas după plata impozitului conform anexei 3, astfel:
-50% vărsământ la bugetul Consiliului Judeţean Arad
10% pentru participarea salariaţilor la profit
-profitul nerepartizat pe destinaţiile de mai sus costituie surse proprii de finanţare.
Prezenta se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad
-Regia Autonomă Administraţia Zonei Libere Curtici Arad
-Serviciul Buget al Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

NOTA_FUNDAMENTARE_BUGET.doc Descarcă
ESTIMARE_VENITURI_2008.xls Descarcă
buget.xls Descarcă
Hot_95.doc Descarcă
Hot_96.doc Descarcă
aviz_repr._salariati_pt._BVC.doc Descarcă
ANEXA_3.doc Descarcă
SitCriteriiRealizate_2007.xls Descarcă
criterii_2008.doc Descarcă
Repartizarea_profitului_contabil_aferent_anului_2006.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 25 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 2 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)