H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 11 / 08.02.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 11

din data: 08.02.2008
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2008


Având în vedere,
-referatul Direcţiei Economice nr. 1124/04.02.2008 privind finanţarea investiţiilor din fondul de rulment propriu al Consiliului Judeţean Arad;
-prevederile Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale;
-prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/31.12.2007;
-Ordinul M.F. nr.1917. Normele Metodologice de organizare şi conducere a contabilităţii instituţiilor publice modificat şi completat;
-Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
-H.G nr. 1461/21.12.2007 privind finanţarea programelor de achiziţie a echipamentului de control de securitate aeronautică;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local, conform formularului MF nr. 141-05/2006 anexat la prezenta hotărâre, la prezenta hotărâre.
Art.2.Se aprobă finanţarea investiţiilor din disponibilul fondului de rulment cont 5039 pe ordonatorii de credite ai bugetului propriu al Consiliului Judeţean Arad, pe obiective de investiţii, pe titluri de cheltuieli şi grupe de mijloace fixe.
Art.3.Suma de 1.329 mii lei ce se va acorda din fondul de rulment al Consiliului Judeţean Arad va constitui majorarea aportului la capitalul social al S.C. "Aeroportul Arad" SA.
Art.4.Se aprobă lista cheltuielilor de investiţii pe anul 2008 cu sursa de "finanţare, alte surse constituite potrivit legii" conform anexei 3 la prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad,
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad,
-Trezoreria Municipiului Arad,
-Direcţia Economică,
-Unităţile subordonate.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
Anexa_141-05.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 24 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 3 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)