H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 12 / 08.02.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 12

din data: 08.02.2008
privind aprobarea bugetul fondurilor externe nerambursabile al Consiliului Judeţean Arad pe anul 2008


Având în vedere,
-prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/31.12.2007;
-prevederile Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale;
-referatul Direcţiei Economice nr. 1126/0402.2008 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Arad;
-prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor nr.1917 ,,Norme metodologice de organizare şi conducere a instituţiilor publice" modificat şi completat;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile al Consiliului Judeţean Arad pe anul 2008, la următoarele unităţi: Consiliul Judeţean Arad, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad, Complexul Muzeal Arad şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, conform formularului MF 141/04 anexat la prezenta hotărâre.
Art.2.Serviciul buget - venituri din cadrul Direcţiei Economice al Consiliului Judeţean Arad va asigura comunicarea către Serviciul contabilitate din cadrul instituţiilor a programelor aprobate prin prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad,
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad,
-Trezoreria Municipiului Arad,
-Serviciul Buget - Venituri al Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
Anexa_141-04_buget_fond_ext._2008.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)