H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 10 / 08.02.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 10

din data: 08.02.2008
privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Arad pe anul 2008


Având în vedere,
-prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388 / 2007 şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
-referatul Direcţiei Economice nr. 1125 din 04.02.2008 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Arad;
-prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor nr.1917 ,, Norme metodologice de organizare şi conducere a instituţiilor publice";
-prevederile art. 91, alin. (3), lit. a din Legea 215/2001;
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Consiliului Judeţean Arad conform formular MF 141/01 anexat la prezenta hotărâre.
Art.2.Se aprobă veniturile bugetului propriu al Consiliului Judeţean Arad pe anul 2008, detaliate pe capitole şi subcapitole conform anexei 2 la prezenta hotărâre.
Art.3.Veniturile totale ale Consiliului Judeţean Arad pe anul 2008 sunt următoarele :
-mii lei-

Nr.
crt.
Denumire indicator
Cod indicator
PROGRAM 2008

TOTAL VENITURI din care:
00.01
141.532,00
1.
VENITURI PROPRII din care :
48.02
59.786,00
2.
COTE ªI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT, din care:
04.02
50.795,00
3.
-cote defalcate din impozitul pe venit
04.02.01
34.865,00
4.
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
04.02.04
15.930,00
5.
SUME DEFALCATE DIN T.V.A. din care:
11.02
59.687,00
6.
-sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului
11.02.01.
38.236,00
7.
-sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri
11.02.05
10.000,00
8.
-sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru echilibrarea bugetelor locale
11.02.06
11.451,00
9.
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
00.18
22.059,00

Art.4.În structura economică cheltuielile bugetului propriu al Consiliului Judeţean Arad se prezintă după cum urmează:
-mii lei-

Nr.crt.
Denumire indicator
Cod indicator
PROGRAM 2008

TOTAL CHELTUIELI
49.02
141.532,00
1.
CHELTUIELI CURENTE
01
141.380,00
2.
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
10
37.661,00
3.
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
20
37.697,00
4.
TITLUL IV SUBVENTII
40
1.100,00
5.
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
51
57.944,00
6.
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA
57
1.504,00
7.
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI
59
5.474,00
8.
CHELTUIELI DE CAPITAL
70
35,00
9.
OPERATIUNI FINANCIARE
79
117,00

Bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Arad pe anul 2008 se prezintă pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.Creditele bugetare reprezintă limita maximă, angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata acestora efectuându-se în conformitate cu prevederile legale.
Art.5.Se aprobă bugetul de cheltuieli pe ordonatori de credite subordonaţi, capitole, subcapitole , titluri, articole şi aliniate al Consiliului Judeţean Arad pe anul 2008, conform anexelor 3-11 la prezenta hotărâre.
Art.6.Transferurile acordate de Consiliul Judeţean Arad pe anul 2008 Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad reprezintă sume destinate susţinerii centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap şi contribuţia de 50% a costului mediu de întreţinere a persoanelor vârstnice instituţionalizate , conform Hotărârii C.J.A nr.269/21.12.2007.
Art.7.Fondurile alocate bugetului propriu al Consiliului Judeţean Arad atât din bugetul de stat sub forma sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2008 cât şi cele provenite din venituri proprii vor fi utilizate conform programului anual aprobat prin hotărârea de Consiliul Judeţean.
Art.8.Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate bugetului propriu al Consiliul Judeţean Arad, pe anul 2008, conform formular MF 141/02 anexat la prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre se va comunica la:
-Prefectura Judeţului Arad;
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad;
-Direcţia Economică;
-Unităţi subordonate;
-Trezoreria Municipiului Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
Anexa_2.xls Descarcă
PROIECT_BUGET_VENITURI_PROPRII_2008.xls Descarcă
PROIECT_BUGET__VENITURI_PROPRII+TRANSFERURI_2008_.xls Descarcă
010_0802_Anexa_141-01.xls Descarcă
010_0802_Anexa_1.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 25 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 2 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)