H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 35 / 29.02.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 35

din data: 29.02.2008
privind rectificarea valorii Patrimoniului public de interes judeţean dat în concesiune la S.C. „Compania de Apă Arad" SA


Având în vedere,
-Referatul nr. 1743 din 20.02.2008 al Direcţiei Tehnică - Investiţii privind rectificarea valorii Patrimoniului public de interes judeţean, dat în concesiune la S.C. „Compania de Apă Arad" SA;
-Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 137/29.06.2007 privind majorarea Patrimoniului public de interes judeţean concesionat la S.C. „Compania de Apă Arad" S.A cu valoarea investiţiei „Alimentarea cu apă a comunei Gurba sat ªicula" jud. Arad;
-Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 163/24.08.2007 privind majorarea Patrimoniului public de interes judeţean dat în concesiune la S.C. „Compania de Apă Arad" S.A cu valoarea bunurilor recepţionate şi puse în funcţiune în lunile Mai şi Iunie 2007;
-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Ineu nr. 13/31.01.2008 privind preluarea din domeniul public al Judeţului Arad şi din administrarea Consiliului Judeţean Arad în domeniul public al Oraşului Ineu şi în administrarea Consiliului Local Ineu a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă a localităţii Gurba, comuna ªicula;
-Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 86/30.06.2006 privind delegarea directă a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare operatorului regional S.C. „Compania de Apă Arad" S.A;
-Prevederile art. 3, punctul 2. din Contractul de delegare de Gestiune prin Concesiune a Serviciului de Alimentare cu Apă şi Canal nr. 5304/03.07.2006;
-Prevederile art. 6 alin (1) din Legea nr. 82 /1991 a contabilităţii republicată;
-Prevederile art. 123 alin. (1) din Legea 215/2001 administraţiei publice locale republicată;
-Prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia actualizată;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 163/24.08.2007 se rectifică după cum urmează:
-la Art. 2 alin 3 valoarea de 2.521.622,08 lei se rectifică la valoarea de 639.992,08;
-la Art. 4 valoarea de 2.566.767,43 lei se rectifică la valoarea de 797.363,15 lei.
Art.2. Se diminuează valorea patrimoniului public judeţean concesionat la S.C. „Compania de Apă Arad" SA cu valoarea de 521.110,00 lei corespunzătoare, obiectului „Captare Ineu" pentru alimentarea cu apă a localităţii Gurba, preluat în domeniul public al oraşului Ineu.
Art.3. Valoarea patrimoniului public judeţean concesionat la S.C. „Compania de Apă Arad" SA la data de 31.01.2008 este de 46.239.240,44 lei.
Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Tehnică Investiţii-Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat
-Direcţia Economică-Serviciul Contabilitate
-Consiliul Local Ineu
-S.C. "Compania de Apă Arad" SA.PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)