H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 33 / 29.02.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 33

din data: 29.02.2008
privind trecerea imobilului situat în comuna Petriş, Judeţul Arad, din domeniul public al Judeţului Arad în domeniul privat al acestuia, în vederea restituirii în natură actualilor proprietari


Având în vedere,
-referatul nr.1444/13.02.2008 al Direcţiei Tehnice - Serviciul administrarea patrimoniului public şi privat, prin care se propune trecerea din domeniul public al Judeţului Arad în domeniul privat al acestuia a imobilului situat în comuna Petriş, judeţul Arad, evidenţiat în CF nr.1258 Petriş sub nr. top.104-105/b, în vederea restituirii în natură, actualilor proprietari ai acestuia;
-Decizia civilă nr. 2861/2004 a Curţii de Apel Timisoara - Secţia Civilă, confirmată de Decizia nr. 9304/2006 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
-Prevederile art.10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
-Prevederile art. 91 alin.(1) lit. c din Legea nr.215/2001;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Imobilul situat în comuna Petriş, judeţul Arad, evidenţiat în CF nr.1258 Petriş sub nr. top. 104 - 105/b trece din domeniul public al Judeţului Arad în domeniul privat al acestuia în vederea restituirii lui actualilor proprietari.
Art.2.Predarea primirea se va face în baza protocolului de predare - primire încheiat între Comisia de predare, numită prin dispoziţia preşedintelui consiliului judeţean şi reprezentanţii autorizaţi ai proprietarilor actuali.
Art.3.În baza protocolului de predare - primire, Serviciul contabilitate va scoate, din inventarul bunurilor aparţinând Judeţului Arad acest imobil la solicitarea Serviciului administrarea patrimoniului public şi privat.
Prezenta hotărare se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Tehnică.


PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)