H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 36 / 29.02.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 36

din data: 29.02.2008
privind prelungirea termenului de închirere pentru spaţiul din cadrul imobilului situat în Vinga, nr. 478, aflat în patrimoniul public al Judeţului Arad


Având în vedere,
-Referatul Direcţiei tehnice nr. 1762/21.02.2008 privind prelungirea termenului de închiriere pentru spaţiul din cadrul imobilului situat în Vinga, nr. 478, aflat în domeniul public al Judeţului Arad;
-Adresa nr. 23/15.01.2008 a Casei de Economii şi Consemnaţiuni - sucursala Arad;
-Contractul de închiriere nr. 256/11.01.2008 încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi Casa de Economii şi Consemnaţiuni - sucursala Arad;
-Prevederile art. 14 din Legea nr. 213/1998, actualizată privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă modificarea termenului închirierii spaţiului din cadrul imobilului situat în Vinga, nr. 478, care face obiectul Contractului de închiriere nr. 256/11.01.2008 încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi Casa de Economii şi Consemnaţiuni - sucursala Arad, de la trei la opt ani cu condiţia efectuării de către chiriaş a lucrărilor de amenajare/reabilitare a spaţiului închiriat şi ca la expirarea contractului de închiriere chiriaşul să nu aibe nici un fel de pretenţii de la proprietar asupra lucrărilor efectuate, acestea rămânând proprietarului. De asemenea la data de 30.06.2010 (termenul final de închiriere prevăzut în contract, în prezent) proprietarul îşi rezervă dreptul de a renegocia cuantumul chiriei lunare.
Art.2.În vederea aplicării prevederilor prevăzute la art. 1 se va întocmi Act adiţional la Contractul de închiriere nr. 256/11.01.2008, care va cuprinde modificările şi toate condiţiile menţionate la art.1.
Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 1 voturi
 
abtineri 1 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)