H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 37 / 29.02.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 37

din data: 29.02.2008
privind darea în administrare directă a Corpului A al imobilului situat în municipiul Arad, Calea Timişorii nr. 58 către Biblioteca Judeţeană „A. D. XENOPOL" Arad şi Centrul Judeţean de Aparatură Medicală Arad


Având în vedere,
-Referatul Direcţiei tehnice - investiţii şi Biroul Juridic, Contencios - Administrativ nr. 1782/21.02.2008 privind darea în administrare directă a Corpului A al imobilului situat în municipiul Arad, Calea Timişorii nr. 58 către Biblioteca Judeţeană „A. D. XENOPOL" Arad şi Centrul Judeţean de Aparatură Medicală Arad;
-Referatul Direcţiei tehnice - investiţii nr. 9630/19.10.2007 privind darea în administrare directă a Corpului A al imobilului situat în municipiul Arad, Calea Timişorii nr. 58 către Biblioteca Judeţeană „A. D. XENOPOL" Arad şi Centrul Judeţean de Aparatură Medicală Arad;
-Prevederile art.1 din Ordonanţa nr. 70/2002, privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, actualizată;
-Prevederile art.2 şi 6 din Ordinul nr. 1.185 din 17 decembrie 2003, privind reorganizarea atelierelor judeţene de întreţinere şi reparaţii ale aparaturii medicale;
-Prevederile art.12 (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998, actualizată, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
-Prevederile art. 124, din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. corpul A al imobilului situat în municipiul Arad, Calea Timişorii nr. 58, aflat în domeniul public al judeţului Arad, înscris în CF 1756 Arad, nr. Top 255-256-257-258, compus din teren în suprafaţă de 4.302 mp şi 6 corpuri de clădiri, se dă în administrare directă către Biblioteca Judeţeană „A. D. XENOPOL" Arad şi Centrul Judeţean de Aparatură Medicală Arad, conform Releveu imobil - Anexa nr. 1.
Art.2. Darea în administrare directă a spaţiilor prevăzute la art. 1 către Biblioteca Judeţeană „A. D. XENOPOL" Arad se va face în baza unui Act adiţional la Contractul de administrare existent.
Art.3. Darea în administrare directă a spaţiilor prevăzute la art. 1 către Centrul Judeţean de Aparatură Medicală Arad se va face în baza unui Contract de administrare directă - Anexa nr. 2, conform modelului anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4.Cheltuielile de întreţinere, utilităţi, reparaţii aferente spaţiilor date în administrare directă vor fi suportate de către cele două instituţii în cotă procentuală, funcţie de mărimea suprafeţelor spaţiilor administrate.
Art.5.În aplicarea prevederilor art. 1, 2 şi 3 se vor încheia protocoale de predare - primire.
Hotărârea se comunică către:
-Biblioteca Judeţeană „A. D. Xenopol" Arad
-Centrul Judeţean de Aparatură Medicală Arad
-Instituţia prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia tehnică - investiţii
-Direcţia Economică
-Birou Juridic, Contencios - Administrativ
-Autoritatea de Sănătate Publică a Judeţului Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa_nr._3.xls Descarcă
anexa_nr.2.DOC Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 25 voturi
 
contra 2 voturi
 
abtineri 2 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)