H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 42 / 29.02.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 42

din data: 29.02.2008
privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a fişelor de evaluare a posturilor pe anul 2008 pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad


Având în vedere,
-referatul nr.1780/21.02.2008 al Biroului Gestiune Resurse Umane prin care se propune aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a fişelor de evaluare a posturilor pe anul 2008 pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad;
-prevederile art.91 alin.(2) lit.c) din Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locală, republicată;
-prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
-prevederile H.G.775/1998 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite şi a normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administraţiei publice locale şi în serviciile din subordinea acestora, modificată şi completată prin H.G.157/1999;
-prevederile O.G.nr.9/2008, pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr.232/2007, şi pentru acordarea unor creşteri salariale pentru funcţionarii publici în anul 2008;
-prevederile O.G.nr.10/2008, privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2000;

În temeiul art. 97 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă organigrama, statul de funcţii şi fişele de evaluare a posturilor pe anul 2008 pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad , conform anexelor nr.1, 2 si 3.
Art.2Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad prin personalul de resort al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Arad
.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
Organigrama_DJEPA_suplim_Comp_ACHIZITII_FEBR_2008.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)