H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 40 / 29.02.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 40

din data: 29.02.2008
privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi fişelor de evaluare a posturilor pe anul 2008 pentru Biblioteca Judeţeană „A.D.Xenopol" Arad


Având în vedere,
-referatul nr.1763/21.02.2008 al Biroului Gestiune Resurse Umane prin care se propune aprobarea organigramei, statului de funcţii şi fişelor de evaluare a posturilor pe anul 2008 pentru Biblioteca Judeţeană „A.D.Xenopol" Arad;
-prevederile art. 91 alin. (2) lit. c din Legea 215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicată;
-prevederile Legii nr.593/2004 - pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr.334/2002;
-prevederile H.G.125/1999 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea Normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite pentru instituţiile de cultură;
-prevederile O.G.10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2000, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic. Se aprobă organigrama, statul de funcţii şi fişele de evaluare a posturilor pe anul 2008 pentru Biblioteca Judeţeană „A.D.Xenopol" Arad, cuprinse în anexele 1, 2 şi 3, care fac parte integrantă din hotărâre.
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad prin personalul de resort al Bibliotecii Judeţene „A.D.Xenopol" Arad.PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa_1.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)