H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 49 / 29.02.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 49

din data: 29.02.2008
privind aprobarea Avizului tehnic nr. 4/21.02.2008 aferent documentaţiei „Harta de risc la alunecări de teren-Studiu de caz-Satul Groşeni, judeţul Arad" Faza a III-a finală (Măsuri de prevenire)


Având în vedere,
-avizul tehnic favorabil nr. 4/21.02.2008 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism acordat documentaţiei „Harta de risc la alunecări de teren-Studiu de caz- Satul Groşeni, judeţul Arad" Faza a III-a finală. (Măsuri de prevenire);
-referatul Arhitectului şef nr. 1606/21.02.2008 privind avizarea documentaţiei „Harta de risc la alunecări de teren-Studiu de caz-satul Groşeni, judeţul Arad" Faza a III-a finală;
-prevederile art. 37 aliniatul (5) al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă Avizul tehnic nr. 4/21.02.2008, anexă la prezenta.
Art.2.Avizarea finală a documentaţiei se face de către Comitetul Tehnic de Specialitate CTS -1- „Hazarduri şi riscuri naturale", în calitate de organism de consultare şi avizare în activitatea de reglementare, sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.
Art.3.Documantaţia finală ( Etapa I, II, III) şi un exemplar al avizului final se va trimite la Consiliul Judeţean Arad.
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Arad şi se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţul Arad
-Beneficiar: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
-Elaborator proiect: S.C. "IPTANA" SA Bucureşti
-Arhitectul ªef al Judeţului Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)