H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 50 / 29.02.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 50

din data: 29.02.2008
privind înfiinţarea Unităţii de Implementare a Proiectului (U.I.P.) pentru proiectul „Sistemul integrat de gestionare a deşeurilor pentru judeţul Arad"- proiect finanţat din fonduri externe (F.E.D.R.)


Având în vedere,
-Adresa Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile (M.M.D.D.) nr.15248/06.02.2008 privind selectarea judeţului Arad pentru a beneficia de asistenţă tehnică gratuită pentru realizarea proiectului Sistemul integrat de gestionare a deşeurilor pentru judeţul Arad;
-Referatul nr.1791/21.02.2008 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad privind necesitatea înfiinţării U.I.P. pentru proiectul „Sistem integrat de gestionare a deşeurilor pentru judeţul Arad";
-Dispoziţia preşedintelui nr. 58 din 22.02.2008 privind înfiinţarea Unităţii de Implementare a Proiectului (U.I.P.) pentru proiectul"Sistem integrat de gestionare a deşeurilor pentru judeţul Arad"- proiect finanţat din fonduri externe (FEDR);
-Prevederile Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor, judeţul Arad aprobat prin Hotărâre Consiliului Judeţean Arad nr.7/23.01.2008;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Înfiinţarea Unităţii de Implementare a Proiectului (U.I.P.) pentru proiectul „Sistemul integrat de gestionare a deşeurilor pentru judeţul Arad", începând cu data de 22.02.2008.
Art.2. Din U.I.P. fac parte specialişti din cadrul aparatului propriu a Consiliului Judeţean Arad cu experienţă şi pregătire în următoarele domenii:
-Mediu deşeuri - 1 persoană
-Urbanism - 1 persoană
-Juridic - 1 persoană
-Economico financiar - 1 persoană
-Achiziţii publice - 1persoană
-Tehnic Investiţii - 1persoană
-ªef U.I.P. - 1 persoană
Art. 3. Se aprobă componenţa Unităţii de Implementare a Proiectului în următoarea structură:
-Moldovan Zeina - ªef U.I.P.
-Calalb Monica - Mediu deşeuri
-Racz Sigismund - Urbanism
-Duka Liana - Juridic
-Turjuc Viorel - economico financiar
-Puia Diana - Achiziţii publice
-Coţoi Marcel - Tehnic Investiţii
Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu al C.J.Arad: www.cjarad.ro - categoria Gestionarea Deşeurilor. Prin personalul din cadrul Compartimentului Logistică şi Redactare Monitor Oficial al Direcţiei Administraţie Publică, prezenta se comunică:
-Instituţiei Prefectului
-Persoanelor nominalizate în U.I.P.
-Direcţiei Programe Proiecte şi Integrare Europeană
-Direcţiei Tehnică Investiţii
-Direcţiei Economică
-Biroul Juridic Contencios Administrativ
-Arhitectului ªef
-Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Urbanism.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)