H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 52 / 29.02.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 52

din data: 29.02.2008
privind constituirea Comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul de transport public judeţean de persoane


Având în vedere,
-Prevederile art. 91 alin. (1) lit."a" din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, ale art. 37 alin. (10) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, coroborate cu cele ale art. 19 alin. (3) din Normele de aplicare a Legii nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al ministrului internelor şi reformei administrative;
-Adresa Autorităţii Rutiere Române - Agenţia Arad, înregistrată sub nr.1074/21.02.2008, prin care au fost desemnate persoanele să facă parte din Comisia paritară pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul de transport public judeţean de persoane;
-Referatul nr. 1069/04.02.2008 al Direcţiei administraţie publică privind propunerea de constituire a Comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul de transport judeţean;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se constituie Comisia paritară pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul de transport public judeţean de persoane, în următoarea componenţă:
l. Reprezentanţii Consiliului Judeţean Arad:
1.Buza Gavril - vicepreşedinte,
2.Farcaş Ioan - inspector de specialitate,
3.Petrica Aurel - consilier,
4. Glasser Brigitte - consilier,
ll. Reprezentanţii Autorităţii Rutiere Române - Agenţia Arad:
1.Galiş Florin - şef agenţie;
2.Tîmpa Adela - referent de specialitate.
Art.2.Comisia paritară va îndeplinii atribuţiile explicite din Legea nr. 92/2007precum şi art. 19 la Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 aprobate prin Ordinul M.I.R.A. nr. 353/2007.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)