H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 55 / 29.02.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 55

din data: 29.02.2008
privind aprobarea contractului de reprezentare pentru persoanele mandatate în Adunarea generală a acţionarilor, unde CJ Arad este acţionar sau asociat


Având în vedere,
- Legea nr.15/1990, republicată, privind reorganizarea unităţilor economice în societăţi comerciale şi regii autonome;
- Legea nr. 31/1990 republicată, privind societăţile comerciale;
- Hotărârea Consiliului judeţean Arad nr.6/29.011.2004 privind Contractul cadru de reprezentare;
-referatul nr. 1938 din 26.02.2008 al Direcţiei economice privind aprobarea formei actualizate a contractului de reprezentare pentru persoanele mandatate in AGA, unde Consiliul Judetean Arad este actionar sau asociat;
-Contractul cadru de reprezentare;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă Contractul cadru de reprezentare a intereselor CJA în Adunarea Generală a Acţionarilor la societăţile comerciale de sub autoritatea CJA conform modelului anexat, care face parte integrantă din hotărâre.
Art. 2.Se aprobă diminuarea dividentelor cuvenite conform situaţiilor financiare ale SC "Aeroportul Arad" SA şi SCTPP Arad SA încheiate pe anul 2007 cu contravaloarea indemnizaţiilor reprezentanţilor AGA ai CJA suportate de societăţile mai sus menţionate pe ultimii trei ani. (2005, 2006, 2007)
Art.3.Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, în numele Consiliului Judeţean Arad, să semneze contractele de reprezentare.
Art.4.Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării ei şi se comunică celor interesaţi prin Biroul asigurare logistică a Consiliului judeţean Arad.
Orice alte prevederi contrare prezentei se abrogă.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa.doc Descarcă
referat__AGA.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 2 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)