H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 72 / 28.03.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 72

din data: 28.03.2008
privind aprobarea tarifului pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea efectuării transportului public de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Arad


Având în vedere,
-Prevederile art. 35 alin. (3) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative, nr. 353/2007;
-În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(1) lit.’’d’’, alin. (5) lit.’’c’’, art.104 alin. (1) lit.’’e’’, alin. (6) lit.’’d’’ din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată;
-Referatul Direcţiei administraţie publică din cadrul Consiliului Judeţean Arad, înregistrat sub nr. 2470/17.03.2008 privind propunerea de aprobare a tarifului perceput pentru eliberarea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Arad;
-Avizul comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă tariful pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea efectuării transportului public de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Arad, în sumă de 120,00 lei.
Art.2.În situaţia pierderii, sustragerii sau deteriorării licenţei de traseu, prevăzută la art.1, tariful pentru eliberarea unui duplicat al acesteia este în sumă 110,00 lei.
Art.3.În cazul înlocuirii licenţei de traseu, ca urmare a schimbării denumirii operatorului de transport sau a sediului social al acestuia, tariful pentru eliberarea licenţei de traseu, este în sumă de 24 lei, reprezentând 20% din tariful prevăzut art.1.
Prezenta hotărâre se publică în M.O. al judeţului Arad şi pe site-ul Consiliului Judeţean Arad, şi se comunică prin intermediul Compartimentului asigurare logistică şi redactarea monitorului, la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad,
-Direcţia economică,
-A.R.R. - Agenţia Arad,
-Presă.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)