H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 64 / 28.03.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 64

din data: 28.03.2008
privind acceptarea transferului unui imobil situat în oraşul Ineu, str. Calea Aradului nr. 6


Având în vedere,
-Referatul Direcţiei tehnice - Investiţii nr. 2656/13.03.2008, privind acceptarea transferului unui imobil situat în oraşul Ineu, str. Calea Aradului nr. 6;
-Hotărârea Consiliului local al oraşului Ineu nr. 148 din 19.12.2007 privind trecerea din domeniul public al oraşului Ineu în domeniul public al Judeţului Arad a unui imobil în suprafaţă de 189,10 mp, situat în Ineu, str. Calea Aradului nr. 6;
-Prevederile art. 7, lit. d, ale Legii nr. 213/1998, actualizată, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
-Prevederile H.G.R. nr. 548 din 8 iulie 1999, privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
-Prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;
-Avizul comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă preluarea din domeniul public al oraşului Ineu în domeniul public al Judeţului Arad a imobilului situat în oraşul Ineu, compus din clădire şi terenul aferent, cu următoarele date de identificare: magazie pesticide Scd = 189 mp, codul de clasificare 1.2.3., valoarea de inventar 8,40 lei.
Art.2.Preluarea imobilului se va face de către o comisie numită în acest scop, prin protocol de predare-primire, cu efectuarea cuvenitelor modificări în evidenţa contabilă.
Art.3.Imobilul menţionat la art. 1 se dă în administrare directă către Administraţia de Drumuri şi Poduri a Judeţului Arad.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Consiliul local al oraşului Ineu
-Direcţia Economică
-Direcţia Tehnică - Investiţii
-Biroul Juridic, Contencios - Administrativ
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)