H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 77 / 28.03.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 77

din data: 28.03.2008
privind modificarea Hotărârii nr. 27/2000 a Consilului judeţean Arad


Având în vedere,
-referatul de specialitate nr. 2458 din 24.03.2008 al Arhitectului ªef din care rezultă acordul pentru diminuarea suprafeţei pe motiv că aceasta a fost supradimensionată cu arii care prezintă valoare peisagistică scăzută şi lipsesc plantele termofile caracteristice climatului arid;
-adresa nr.1162 din 06.03.2008 a Primăriei oraşului Sebiş prin care solicită modificarea anexei la Hotărârea nr. 27/2000 a Consiliului judeţean Arad, în sensul că din grupa F - Rezervaţii mixte -Dealul Pleşca Sebiş, poziţia 7, suprafaţa să fie de 221,3 ha.
-prevederile art. 8 alin. (3) din Regulamentul General de Urbanism, aprobat prin H.G. nr.525/1996;
-prevederile art. 91 alin. (5) lit. a din Legea nr. 215/2001, actualizată;
-avizul comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic: Aprobă modificarea anexei la Hotărârea nr. 27/2000 a Consiliului judeţean Arad în sensul că suprafaţa prevăzută la grupa F - Rezervaţii mixte, poziţia 7, Dealul Pleşca Sebiş, este de 221,3 ha.


Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Primăria oraşului Sebiş
-Arhitect ªef.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 1 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)