H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 65 / 28.03.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 65

din data: 28.03.2008
privind aprobarea protocolului de predare - primire a imobilului înscris în C.F. 1258 Petriş, sub A1, nr. top. 104-105/b


Având în vedere,
-referatul nr. 3034/24.03.2008, al Direcţiei Tehnice - Investiţii, Serviciul administrarea patrimoniului public şi privat, privind aprobarea protocolului de predare - primire a imobilului înscris în C.F. 1258 Petriş, sub A1, nr. top. 104-105/b;
-Decizia civilă nr. 2861/2004 a Curţii de Apel Timişoara - Secţia Civilă, menţinută de Decizia nr. 9304/2006 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
-Prevederile art.10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
-Prevederile art. 91 alin.(1) lit. c din Legea nr. 215/2001;
-Avizul comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă Raportul de expertiză întocmit de către Societatea Experţilor Tehnici Arad - evaluator autorizat ing. ªipoş Alexandru, în vederea recuperării valorilor investiţiilor şi îmbunătăţirilor, în valoare totală de 195.809,0 lei, realizate la imobilul înscris în C.F. 1258 Petriş, sub A1, nr. top. 104-105/b, ulterior preluării acestuia de către Statul Român.
Art.2.Se aprobă Protocolul de predare - primire a imobilului înscris în C.F. 1258 Petriş, sub A1, nr. top. 104-105/b, actualilor proprietari, protocol înregistrat la Consiliul judeţean cu nr. 3031/24.03.2008.
Art.3.Beneficiarii restituirii imobilului vor menţine afectaţiunea acestuia, în conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată şi actualizată, în acest sens aceştia urmând a încheia un contract de închiriere cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Direcţia Tehnică -Investiţii
-Direcţia Economică
-Birou Juridic, Contencios Administrativ
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
protocol.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)