H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 70 / 28.03.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 70

din data: 28.03.2008
privind aprobarea Avizului tehnic nr. 6/20.03.2008 aferent Planul Urbanistic Zonal „Construire garaj, sediu firmă, parcare acoperită şi amenajări aferente -extravilan Arad, DJ 709 B Arad-Curtici"şi R.L.U. aferent (proiect nr. 102//2007, elaborat de S.C. „ PRO URBAN" S.R.L. Arad).


Având în vedere,
-avizul tehnic favorabil nr. 6/20.03.2008 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism acordat documentaţiei Planul Urbanistic Zonal „Construire garaj, sediu firmă, parcare acoperită şi amenajări aferente -extravilan Arad, DJ 709 B Arad-Curtici"şi R.L.U. aferent;
-referatul Arhitectului şef nr. 2817/20.03.2008 privind avizarea documentaţiei de urbanism P.U.Z. „Construire garaj, sediu firmă, parcare acoperită şi amenajări aferente -extravilan Arad, DJ 709 B Arad-Curtici" şi R.L.U. aferent;
-prevederile art. 37 aliniatul (5) al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
-avizul comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă Avizul tehnic nr. 6/20.03.2008, anexă la prezenta hotărâre.
Art.2.Planul Urbanistic Zonal „Construire garaj, sediu firmă, parcare acoperită şi amenajări aferente -extravilan Arad, DJ 709 B Arad-Curtici" şi R.L.U. aferent se va aproba de către Consiliul Local al municipiului Arad.
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Arad şi se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţul Arad
-Arhitectul ªef al Judeţului
-Beneficiar: S.C. „PITO TRANS" S.R.L.
-Proiectant: S.C. „PRO URBAN" S.R.L.


PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)