H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 78 / 28.03.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 78

din data: 28.03.2008
privind modificarea componenţei Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi


Având în vedere,
-referatul nr.10608/17.03.2008 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, prin care solicită înlocuirea preşedintelui Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi, pe motiv de incompatibilitate cu actuala funcţie deţinută;
-prevederile art.13 alin.(7) si (8) din Ordonanţa nr.14/2003 privind înfiintarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap (actualizată);
-prevederile art.91 alin.(5) lit.a pct.2 din Legea nr.215/2001, actualizată;
-avizul comisiilor de specialitate.

În temeiul art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.Se revocă din funcţia de preşedinte al Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi d-na Filimon Ingrid.
Art. 2.Se numeşte în funcţia de preşedinte al Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti d-l Pârvulescu Dan, medic specialist în medicina generală , cu masterat în managementul socio-medical.
Art.3.Hotărârea nr.164/2005 a Consiliului judeţean Arad privind înfiinţarea Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi se modifică în mod corespunzător.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad
-D-nei Filimon Ingrid
-D-lui Pârvulescu Dan.


PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 4 voturi
 
abtineri 1 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)