H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 68 / 28.03.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 68

din data: 28.03.2008
privind aprobarea Programului de Investiţii pe anul 2008 pe domeniul public judeţean concesionat Companiei de Apă Arad SA, care se realizează din fonduri IID


Având în vedere,
-Ordonanţa de Urgenţă nr.198/22.12.2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;
-Contractul de împrumut 894/2001 semnat la 12.12.2001 între Compania de Apă Arad SA şi BERD Londra şi Amendamentul nr.3;
- Referatul Direcţiei Tehnice, Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Arad şi al Companiei de Apă Arad SA;
-Avizul comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă Programul de Investiţii pe anul 2008 pe domeniul public judeţean concesionat Companiei de Apă Arad SA, care se realizează din fonduri IID conform Anexelor 1, 2, 3.
Art.2.Se aprobă majorarea în termeni reali cu 30% a tarifelor de canalizare începând cu 01 mai 2008 în conformitate cu prevederile Amendamentului nr.3 la Contractul de împrumut 894/2001. Ajustarea cu inflaţia a preţurilor şi tarifelor în anul 2008 se va face în conformitate cu Prevederile Amendamentului nr.3 la Contractul de împrumut nr.894/2001.
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Consiliul de Administraţie al Companiei de Apă Arad SA şi Direcţia Generală Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-SC "Compania de Apă Arad" SA
-Direcţia Generală Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.


PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
Plan_investitii_2008_public.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)