H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 59 / 28.03.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 59

din data: 28.03.2008
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Arad


Având în vedere,
- referatul nr.2866 din 19.03.2008 al Biroului Gestiune Resurse Umane, prin care se propune modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Arad;
-prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
-prevederile Legii nr. 92/2007 - Legea serviciilor de transport public local;
-prevederile H.G nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei nationale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice;
-prevederile Ordinului nr.206/2007 al preşedintelui Aut. Nat. pentru Reglement. Serv. Com. de Utilităţi Publice, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local;
-prevederile Ordinului nr. 263/2007 al preşedintelui Aut. Nat. pentru Reglement. Serv. Com. de Utilităţi Publice, pentru aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;
-prevederile Ordinului nr. 353/2007 al ministrului internelor şi reformei administrative, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local;
-prevederile O.G nr. 9/2008 pentru modificarea O.G. nr.6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2008;
-prevederile O.G. nr. 10/2008, privind nivelul salariilor de bază şi a altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000;
-Avizul favorabil nr.1422019/12.02.2008 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti;
-prevederile art.91 alin.(2) lit.c şi ale art. 104 alin.(2) lit.a din Legea nr.215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată,
-Avizul comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Arad, conform anexelor nr. 1 şi 2.
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad.
Prezenta se comunică prin personalul din cadrul Compartimentului Logistică şi Redactare Monitor Oficial al Direcţiei Administraţie Publică.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Organigrama__CJA.xls Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)