H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 66 / 28.03.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 66

din data: 28.03.2008
privind diminuarea patrimoniului public judeţean, concesionat la S.C. „Compania de Apă Arad" S.A. cu bunurile/investiţiile realizate din anul 1990 din bugetul Consiliului Local al Municipiului Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 3053/24.03.2008 al Direcţiei Tehnică - Investiţii privind diminuarea patrimoniului public judeţean, concesionat la S.C. „Compania de Apă Arad" S.A. cu bunurile/investiţiile realizate din anul 1990 din bugetul Consiliului Local al Municipiului Arad;
-Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 86/30.06.2006 privind delegarea directă a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare operatorului regional S.C. „Compania de Apă Arad" S.A;
-Prevederile art. 3, punctul 2. din Contractul de delegare de Gestiune prin Concesiune a Serviciului de Alimentare cu Apă şi Canal nr. 5304/03.07.2006;
-Prevederile art. 6 alin (1) din Legea nr. 82 /1991 a contabilităţii republicată;
-Prevederile art. 123 alin. (1) din Legea 215/2001 administraţiei publice locale republicată;
-Prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia actualizată;
-avizul comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Scoaterea din evidenţa domeniului public judeţean Arad a bunurilor realizate din fondurile Consiliul Local al Municipiului Arad, conform Anexei nr. 1 la prezenta şi, diminuarea aferentă a valorii de inventar a patrimoniului public al judeţului Arad.
Art.2. Modificarea Anexei nr. 6 la Contractul de delegare de gestiune nr. 5304/03.07.2007 prin scoaterea poziţiilor prevăzute în Anexa nr. 1.
Art.3. Valoarea patrimoniului public judeţean concesionat la S.C. „Compania de Apă Arad" S.A la data de 31.03.2008 este de 45.635.553.51lei.
Hotărârea se comunică la:

Instituţia Prefectului
- Judeţul Arad
Consiliul Local al Municipiului Arad

Direcţia Tehnică - Investiţii
- Serviciul Administrarea Domeniului
Public şi Privat
Direcţia Economică
- Serviciul de Contabilitate
S.C. „Compania de Apă Arad" S.A.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

REFERAT.doc Descarcă
lista.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 1 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)