H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 57 / 28.03.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 57

din data: 28.03.2008
privind asocierea în scopul realizării proiectului ,,Sistem integrat de gestionare a deşeurilor judeţul Arad,, şi constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem integrat de gestionare a deşeurilor judeţul Arad,,


Având în vedere,
-referatul nr. 2933 din 17.03.2008 al Unităţii de Implementare a Proiectului ,,Sistem integrat de gestionare a deşeurilor judeţul Arad";
-Prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, prevederile art. 49 lit d din OUG nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor;
-Prevederile art. 11 şi art. 91 alin. (5), lit. a, pct. 13, alin. (6), lit. c, din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale modificată şi republicată;
-Prevederile art 2 şi 10 din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, modificată prin OUG nr. 13/2008;
-Prevederile O.G. nr. 26/2000 privind Asociaţiile şi fundaţiile, aprobată prin Legea nr. 246/2005;
-Avizul comisiilor de specialitate.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă asocierea Judeţului Arad prin Consiliul Judeţean Arad, reprezentat prin preşedinte, în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem integrat de gestionare a deşeurilor judeţul Arad", persoană juridică de drept privat, înfiinţată conform art. 11 şi următoarele din Legea nr. 215/2001 republicată, coroborat cu OG. nr. 26/2000, aprobată prin Legea 246/2005.
Art.2.Se aprobă actul constitutiv, statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem integrat de gestionare a deşeurilor judeţul Arad" precum şi contractul de asociere.
Art.3.Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem integrat de gestionare a deşeurilor judeţul Arad" va avea sediul în România, judeţul Arad, municipul Arad, B-dul Revoluţiei nr. 81, şi un patrimoniu iniţial de 39500 lei.
Se aprobă participarea Consiliului Judeţean Arad la patrimoniul iniţial al Asociaţiei cu o contribuţie în valoare de 500 lei.
Art.4.Se împuterniceşte Dl. Iosif Matula, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Arad, să semneze în numele şi pe seama judeţului Arad, actul constitutiv, statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem integrat de gestionare a deşeurilor judeţul Arad" şi contractul de asociere, anexate la prezenta hotărâre.
Art.5.Se împuterniceşte dl. Ochiş Paul să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem integrat de gestionare a deşeurilor judeţul Arad" la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă Judecătoria Arad.
Prezenta se comunică la:
-Unitatea de Implementare a proiectului ,,Sistem integrat de gestionare a deşeurilor judeţul Arad,,
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
statut.doc Descarcă
act_constitutiv.doc Descarcă
contract_de_asociere.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)