H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 86 / 24.04.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 86

din data: 24.04.2008
privind aprobarea bilanţului contabil, raportului de gestiune şi contului de profit şi pierderi precum şi a repartizării profitului net obţinut în anul 2007 de Regia Autonomă Administraţia Zonei Libere Curtici Arad


Având în vedere,
-Ordinul nr. 1752/2005 pentru aprobarea Reglementărilor Contabile simplificate, armonizate cu directivele europene;
-prevederile art.20 lit.b din HCJ nr.14/31.01.2007 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad;
-prevederile art. 104, al.6 lit. (e) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
-Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome.
-avizul comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă bilanţul contabil, raportul de gestiune şi contul de profit şi pierderi pe anul 2007 la Regia Autonomă Administraţia Zonei Libere Curtici Arad.
Art.2. Profitul net realizat în anul 2007, în valoare de 273.857 RON se repartizează pe următoarele destinaţii:
-Vărsăminte din profitul net la bugetul Consiliului Judeţean Arad 136.923 RON,
-Fond participare a salariaţilor la profit 27.386 RON,
-Surse proprii de finanţare a investiţiilor 109.548 RON.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţul Arad
-Regia Autonomă Administraţia Zonei Libere Curtici Arad,
-Direcţia Generală Economică a Consiliului Judeţean Arad,
-Direcţia Generală Tehnică a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Hotararea_116.doc Descarcă
Nota1.xls Descarcă
Nota_2_si_3.xls Descarcă
Nota-5.xls Descarcă
Nota_10.doc Descarcă
Nota_7.xls Descarcă
BAL122008.doc Descarcă
nota9.xls Descarcă
Nota_8.xls Descarcă
Nota_6.xls Descarcă
SitCriteriiRealizate_2007.xls Descarcă
Raport_Gestiune_2007.doc Descarcă
Nota_-_4.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)