H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 80 / 24.04.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 80

din data: 24.04.2008
privind aprobarea contului de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local al Consiliului Judeţean Arad pe anul 2007


Având în vedere,
-referatul Direcţiei Economice nr. 3843 din 11.04.2008 la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local al Consiliului Judeţean Arad pe anul 2007;
-prevederile Legii nr.273/18.07.2006 privind finanţele publice locale;
-prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr.379/2005;
-prevederile art.104 , alin. (1) lit. (c), şi alin. (4), lit. (b), din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată.
-avizul comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Aprobarea contului de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2007, potrivit anexelor MF 19 şi 20 la prezenta hotărâre.
Art.2.Aprobarea situaţiei privind execuţia cheltuielilor de capital pe anul 2007 din sursa de finanţare "Alte surse constituite potrivit legii", potrivit anexei nr.3 la prezenta hotărâre.
Art.3.Aprobarea execuţiei programului de cheltuieli pe ordonatori de credite şi capitole de cheltuieli, beneficiari ai acestei surse de finanţare, pe anul 2007 potrivit detalierilor de cheltuieli anexate (anexa nr.7).
Prezenta hotărâre se comunică la :
-Instituţia Prefectului Judeţul Arad
-Serviciul buget-venituri al Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat_.doc Descarcă
-Venituri-anexa_19.xls Descarcă
-Cheltuieli-anexa_20.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)