H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 81 / 24.04.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 81

din data: 24.04.2008
privind aprobarea contului de execuţie a fondurilor externe nerambursabile venituri - cheltuieli pe anul 2007


Având în vedere,
-referatul Direcţiei Economice nr. 3842 din 11.04.2008 la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie execuţie a fondurilor externe nerambursabile venituri - cheltuieli pe anul 2007;
-prevederile Legii nr.273/18.07.2006 privind finanţele publice locale;
-prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr.379/2005;
-prevederile art.104 , alin. (1), lit. (c) şi alin. (4), lit. (b), din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată
-avizul comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă contul de execuţie a fondurilor externe nerambursabile venituri - cheltuieli pe anul 2007, potrivit anexelor MF 17 şi 18 la prezenta hotărâre.
Art.2.Se aprobă detalierea cheltuielilor (anexa nr.7) pe ordonatori de credite , titluri de cheltuieli, capitole, articole şi aliniate.

Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţul Arad
-Serviciul buget-venituri al Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat_.doc Descarcă
Anexa_18-chelt..xls Descarcă
Anexa_17-venit..xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)