H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 89 / 24.04.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 89

din data: 24.04.2008
privind trecerea din domeniul public al Judeţului Arad în domeniul privat al Judeţului Arad a unor bunuri (branşamente) înlocuite din fonduri II D concesionate la S.C. „Compania de Apă Arad" S.A., pentru scoatere din uz şi casare


Având în vedere,
- referatul nr. 4084/18.04.2008 privind trecerea din domeniul public al Judeţului Arad în domeniul privat al Judeţului Arad a unor bunuri (branşamente) înlocuite din fonduri II D, concesionate la S.C. „Compania de Apă Arad" S.A., pentru scoatere din uz şi casare;
- prevederile art.10 (2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia actualizată;
- prevederile art. 2 din H.G.R. nr. 841/1995, privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, actualizată;
- prevederile art. 91, alin. (1), lit. c şi d, alin. (4) lit. b din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
-avizul comisiilor de specialitate

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă trecerea unor bunuri (branşamente) înlocuite din fonduri II D în valoare totală de 15.312,01 lei, concesionate la S.C. „Compania de Apă Arad" S.A., din domeniul public al Judeţului Arad în domeniul privat al Judeţului Arad, conform Anexei la prezenta hotărâre.
Art.2.Se aprobă scoaterea din uz şi casarea bunurilor menţionate la Art. 1.
Art.3.Diminuarea valorii bunurilor concesionate la S.C. „Compania de Apă Arad" S.A., cu valoarea de 15.312,01 lei, aferentă bunurilor menţionate la pct.1, care vor rămâne în custodie la S.C. „Compania de Apă Arad" S.A., până la finalizarea procesului de casare.

Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Tehnică - Investiţii Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat
-Direcţia Economică
-Birou Juridic - Contencios Administrativ
-S.C. „Compania de Apă Arad" S.A.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
Anexa.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)