H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 79 / 24.04.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 79

din data: 24.04.2008
privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului propriu al Consiliului Judeţean Arad pe anul 2007


Având în vedere,
-referatul Direcţiei Economice nr. 3844 din 11.04.2008 la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului Consiliului Judeţean Arad pe anul 2007;
-prevederile Legii nr. 273/18.07.2006 privind finanţele publice locale;
-prevederile art.104, alin.(1), lit. (c) şi alin. (4) lit. (b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată;
-prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006;
-avizul comisiilor de specialitate
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Aprobarea contului de execuţie a veniturilor bugetului local al Consiliului Judeţean Arad pe anul 2007, potrivit anexei MF nr.12 la prezenta hotărâre.
Art.2.Aprobarea contului de execuţie a cheltuielilor bugetului local al Consiliului Judeţean Arad pe anul 2007, potrivit anexei MF nr.13 la prezenta hotărâre.
Art.3.Aprobarea contului de execuţie a veniturilor bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii pe anul 2007, potrivit anexei MF nr.8 la prezenta hotărâre.
Art.4.Aprobarea contului de execuţie a cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii pe anul 2007, potrivit anexei MF nr.10 la prezenta hotărâre.
Art.5.Aprobarea contului de execuţie a veniturilor bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local pe anul 2007, potrivit anexei MF nr.9 la prezenta hotărâre.
Art.6.Aprobarea contului de execuţie a cheltuielilor bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local pe anul 2007, potrivit anexei MF nr.11 la prezenta hotărâre.
Art.7.Aprobarea situaţiilor financiare anuale şi a anexelor acestora, întocmite la 31 decembrie 2007.
Art.8.Aprobarea execuţiei cheltuielilor de capital având ca sursă de finanţare "bugetul local" pe anul 2007 potrivit anexei nr.3 la prezenta hotărâre.
Art.9.Aprobarea execuţiei programului de cheltuieli pe ordonatori de credite, capitole, subcapitole, articole, aliniate şi ordonatori de credite pe anul 2007 potrivit detalierilor de cheltuieli anexate (anexa nr.7).
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţul Arad
-Serviciul buget-venituri al Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Decont_subventii-CTP.xls Descarcă
Etape_de_adoptare.xls Descarcă
REALIZARI_VP+TRANSFERURI.2007.xls Descarcă
Realizari_venituri_31.12.2007.xls Descarcă
Referat.doc Descarcă
anexa_3.xls Descarcă
Realizari_V'C_decembrie_2007.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)