H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 97 / 24.04.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 97

din data: 24.04.2008
privind aprobarea raportului de evaluare a S.C. "Aeroportul Arad" S.A. şi majorarea capitalului social prin aport de capital privat în numerar


Având în vedere,
-Legea nr.31/1990, republicată şi actualizată privind societăţile comerciale;
-Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, actualizată;
-HG nr.577/2002 actualizată privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării art.70 privind întocmirea raportului de evaluare pentru determinarea preţului de ofertă.
-OUG 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale;
-HCJ Arad 188/2007 privind stabilirea strategiei şi metodei de privatizare a SC "Aeroportul Arad" SA;
-Raportul de evaluare a SC "Aeroportul Arad" SA;
-Referatul nr. 4017/16.04.2008 a comisiei pentru pregătirea realizării procesului de privatizare a SC "Aeroportul Arad" SA;
-avizul comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă raportul de evaluare a SC "Aeroportul Arad" SA elaborat de către SC B&B Investiţii şi Servicii SRL.
Art.2.Se aprobă preţul de ofertă de 50 lei/acţiune.
Art.3. Se aprobă majorarea capitalului social prin aport de capital privat în numerar de la 10.696.461 lei la 16.043.889 lei.
Art.4. Se aprobă emisiunea de 534.742 acţiuni noi cu valoare nominal de 10 lei/acţiune.
Art.5. Majorarea capitalului social se va face cu respectarea prevederilor legale privind dreptul preferenţial la subscriere a acţionarilor privaţi existenţi în societate.
Art.6. Se mandatează reprezentanţii CJA în Adunarea Generală a Acţionarilor SC "Aeroportul Arad" SA să aprobe raportul de evaluare, preţul de ofertă, majorarea capitalului social, acordarea exercitarii dreptului preferenţial al acţionarilor privaţi existent în societate, menţionate la art.1-5.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţul Arad
-Direcţia Economică, Direcţia Tehnică Investiţii, Direcţia Administraţie Publică din cadrul Consiliului Judeţean Arad
-SC "Aeroportul Arad" SA
-Reprezentanţilor CJA în AGA a SC "Aeroportul Arad" SA.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 1 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)