H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 83 / 24.04.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 83

din data: 24.04.2008
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli evideţiate în afara bugetelui local pe anul 2008


Având în vedere,
- referatul nr.4066/17.04.2008 al Direcţiei Economice privind finanţarea investiţiilor din fondul de rulment propriu al Consiliului Judeţean Arad;
- prevederile Legii nr.273/29.06.2006 privind finanţele publice locale;
- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/31.12.2007;
- Ordinul M.F. nr.1917 Normele Metodologice de organizare şi conducere a contabilităţii instituţiilor publice modificat şi completat;
-Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.
-avizul comisiilor de specialitate

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă rectificarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2008, conform anexei MF nr.141-05, la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă modificarea obiectivelor din lista de investiţii pe anul 2008 având ca sursă de finanţare ,,alte surse constituite potrivit legii" conform anexei 3 la prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre se comunică la :
- Instituţia prefectului - Judeţul Arad;
- Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad;
-Trezoreria Municipiului Arad;
-Direcţia Economică


PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

REFERAT_Fd.rulment__rectificare_aprilie.2008_.doc Descarcă
Anexa_141-05_.xls Descarcă
anexa_3_CJA.pdf Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)