H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 90 / 24.04.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 90

din data: 24.04.2008
privind modificarea valorii Patrimoniului public de interes judeţean, dat în concesiune la S.C. „Compania de Apă Arad" S.A.


Având în vedere,
- referatul nr.4085/18.04.2008 al Direcţiei Tehnică - Investiţii privind modificarea valorii Patrimoniului public de interes judeţean, dat în concesiune la S.C. „Compania de Apă Arad" S.A.;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr.89 /24.04.2008 privind trecerea din domeniul public al Judeţului Arad în domeniul privat al Judeţului Arad a unor bunuri (branşamente) înlocuite din fonduri II D, concesionate la S.C. „Compania de Apă Arad" S.A., pentru scoatere din uz şi casare;
-Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 86/30.06.2006 privind delegarea directă a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare operatorului regional S.C. „Compania de Apă Arad" S.A;
-Prevederile art. 3, punctul 2. din Contractul de delegare de Gestiune prin Concesiune a Serviciului de Alimentare cu Apă şi Canal nr. 5304/03.07.2006;
-Prevederile art. 6 alin (1) din Legea nr. 82 /1991 a contabilităţii republicată;
-Prevederile art. 123 alin. (1) din Legea 215/2001 administraţiei publice locale republicată;
-Prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia actualizată;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se acceptă donaţiile în valoare totală de 207.785,66 lei, constând în branşamente de apă şi racorduri la canal, realizate de persoanele fizice şi/sau juridice, recepţionate şi puse în funcţiune de S.C. „Compania de Apă Arad" S.A în luna decembrie 2007, cuprinse în Anexa nr. 1 la hotărâre.
Art.2.Se declară de interes public judeţean bunurile prevăzute la Art. 1 precum şi cele intrate la S.C. „Compania de Apă Arad" S.A până la data de 31.12.2007, după cum urmează:
-Branşamente de apă preluate prin donaţie Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;
-branşamente de apă realizate din fonduri II D, în sumă de 44.305,32 lei, menţionate în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre;
-bunuri achiziţionate, recepţionate şi puse în funcţiune din fonduri II D, în valoare totală de 37.048,35 lei, menţionate în Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre;
Art.3.Se aprobă majorarea parimoniului public judeţean concesionat la S.C. „Compania de Apă Arad" S.A. cu valoarea bunurilor menţionate la Art. 2.
Art.4.Se aprobă diminuarea parimoniului public judeţean concesionat la S.C„Compania. de Apă Arad" S.A. cu valoarea bunurilor achiziţionate din sursele proprii ale companiei, menţionate în Anexa nr. 4, în sumă totală de 1.389,12 lei.
Art.5.Se modifică prin act adiţional Contractul de Delegare de Gestiune prin Concesiune nr. 5304/03.07.2006, încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi S.C. „Compania de Apă Arad" S.A. după cum urmează:
-La Anexa nr. 6 "Inventarul bunurilor" din Contractul de Delegare de Gestiune prin Concesiune nr. 5304/03.07.2006, respectiv Anexa nr. 2c la Hotărârea C.J.A. nr. 86/30.06.2006 cu valoarea corespunzătoare bunurilor menţionate la Art.1, Art.2, Art. 3 şi Art. 4.
Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Tehnică - Investiţii Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat
-Direcţia Economică - Serviciul de contabilitate
-S.C. „Compania de Apă Arad" SA.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
ANEXA_2.xls Descarcă
ANEXA_3.xls Descarcă
ANEXA_4.xls Descarcă
ANEXA_1.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)