H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 91 / 24.04.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 91

din data: 24.04.2008
privind trecerea din domeniul public al judeţului Arad, concesionat la S.C. „Compania de Apă Arad" S.A. a reţelelor de apă şi canalizare, situate pe Str. Mucius Scaevola - Arad, în domeniul public al Municipiului Arad


Având în vedere,
- referatul nr.4083/18.04.2008 al Direcţiei Tehnică - Investiţii privind trecerea din domeniul public al judeţului Arad, concesionat la S.C. „Compania de Apă Arad" S.A. a reţelelor de apă şi de canalizare, situate pe strada Mucius Scaevola - Arad, în domeniul public al Municipiului Arad;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 86/30.06.2006 privind delegarea directă a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare operatorului regional S.C. „Compania de Apă Arad" S.A;
- Prevederile art. 3, punctul 2. din Contractul de delegare de Gestiune prin Concesiune a Serviciului de Alimentare cu Apă şi Canal nr. 5304/03.07.2006;
- Prevederile art. 6 alin (1) din Legea nr. 82 /1991 a contabilităţii republicată;
- Prevederile art. 123 alin. (1) din Legea 215/2001 administraţiei publice locale republicată;
-Prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia actualizată;
-avizul comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă trecerea din domeniul public al judeţului Arad a reţelelor de apă şi de canalizare, situate pe strada Mucius Scaevola - Arad, în valoare totală de 13.619,41 lei, cuprinse în Anexa la prezenta hotărâre, în domeniul public al Municipiului Arad.
Art.2.Se aprobă diminuarea patrimoniului public judeţean concesionat la S.C. „Compania de Apă Arad" S.A cu valoarea de 13.619,41 lei şi modificarea Anexei nr. 6 la Contractul de delegare de gestiune nr. 5304/03.07.2007 prin scoaterea poziţiilor prevăzute în Anexă la prezenta hotărâre.
Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Consiliul Local al Municipiului Arad
-Direcţia tehnică-Investiţii - Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat
-Direcţia Economică - Serviciul de Contabilitate
-S.C. "Compania de Apă Arad" S.A.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa.xls Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)