H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 98 / 24.04.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 98

din data: 24.04.2008
privind avizarea documentaţiei pentru obiectul de investiţii: "Reabilitare drum comunal DC 69 km 0+000-3+136 DN 7 - Cladova"


Având în vedere,
-referatul Direcţiei tehnice - investiţii nr. 3992/16.04.2008, privind avizarea documentaţiei pentru obiectul de investiţii "Reabilitare drum comunal DC 69 km 0+000-3+136 DN7 - Cladova" privind Proiectul nr. 11/.2007, elaborat de către firma "S.C. VIA VITA S.R.L." Timişoara;
-Hotărârea Consiliului Local Iratoşu nr. 118/04.12.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare drum comunal DC 69 km 0+000-3+136 DN7 - Cladova";
-Prevederile art. 4 alin. (1) din H.G. nr. 1256/2005, care modifică şi completează H.G. nr. 577/1997;
-avizul comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic. Se avizează documentaţia pentru obiectivul de investiţie "Reabilitare drum comunal DC 69 km 0+000-3+136 DN7 - Cladova", conform Proiect nr. 11/2007, elaborat de proiectant "S.C. VIA VITA S.R.L. Timişoara" şi Indicatorii Tehnico - Economici prevăuţi în Anexa la prezenta hotărâre.
Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Consiliul Local Păuliş - judeţul Arad
-Direcţia Tehnică Investiţii
-Direcţia Economică.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa.doc Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)