H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2008

Hotărâre adoptată - Nr. 99 / 24.04.2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 99

din data: 24.04.2008
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 3997 din 16.04.2008 al Biroului Gestiune Resurse Umane prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Arad;
-prevederile art. 91 alin (2) lit. c) şi ale art. 104 alin. 2 lit. a) din Legea nr.215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicată;
-avizul comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Arad, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărârii, prevederile H.C.J.Arad nr.139/19.11.2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Arad, cu modificările intervenite, îşi încetează valabilitatea.
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad.
Regulamentul de organizare şi funcţionare se publică în Monitorul Oficial al Consiliului Judeţean Arad şi va fi comunicat direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor din cadrul aparatului de specialite, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Arad, prin personalul din cadrul Compartimentului Logistică şi Redactare Monitor Oficial al Direcţiei Administraţie Publică.

PREŞEDINTE,
ING. IOSIF MATULA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă
99_2404_anexadoc.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ªIPOª GHEORGHE (UDMR)
 
2 BUZA GAVRIL (UDMR)
 
3 CÃPRAR IOAN (PSD)
 
4 CHISÃLIȚÃ CONSTANTIN (INDEP)
 
5 CREȚU IOAN (PD)
 
6 CRISTINA IOAN (PNL)
 
7 CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR)
 
8 DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.)
 
9 FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL)
 
10 FLUERAª IOAN (PD)
 
11 FLUERAª PAVEL (PNL)
 
12 GIURGELEA IONEL (PD)
 
13 HERLO RODICA (PSD)
 
14 JURCÃ SEVER (INDEP)
 
15 LEAH SANDU (PD)
 
16 MANDEK FRANSCISC (PSD)
 
17 MATULA IOSIF (PD)
 
18 MICURESCU IOAN (PD)
 
19 MOª IOAN (PD)
 
20 MOROªTEª EUGEN (PD)
 
21 MOȚICA ANA LENUȚA (PNL)
 
22 MUREªAN MAFTEI (PD)
 
23 NEGREA DANIEL (PD)
 
24 ONEȚ AURELIAN (PC)
 
25 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
26 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD)
 
27 PURCARU MIRCEA (PC)
 
28 RANCU TIBERIU (PNL)
 
29 ROTARU ZOEA TREJI (PSD)
 
30 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (INDEP)
 
32 VANCU EUGEN (INDEP)
 
33 VASII VASILE (PD)